THÔNG TIN CHUNG

Nam Nữ
Từ 20 - 34 tuổi
Từ 35 - 39 tuổi
Từ 40 - 44 tuổi
Từ 45 - 49 tuổi
Từ 50 - 54 tuổi
Từ 55 - 59 tuổi
Từ 60 - 64 tuổi
Từ 65 - 69 tuổi
Từ 70 - 74 tuổi
Từ 75 - 79 tuổi
Không

CÁC CHỈ SỐ HUYẾT ÁP, MỠ MÁU

< 160 mg/dL
160 - 199 mg/dL
200 - 239 mg/dL
240 - 279 mg/dL
Từ 280 mg/dL trở lên
Từ 60 mg/dL trở lên
50 - 59 mg/dL
40 - 49 mg/dL
Dưới 40 mg/dL
Chưa được điều trị
Đã được điều trị
Dưới 120 mmHg
120 - 129 mmHg
130 - 139 mmHg
140 - 159 mmHg
Từ 160 mmHg trở lên
Đánh giá cholesterol